Oldtimertreffen Schloss Bladenhorst/Analog/Pentacon Six.